• Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Hivatalunkat, rgazda kukac kunfeherto.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

Adószám: 15339319-2-03
Központi telefonszám: +36 77 507-100

Központi E-mail: kunfehertoph kukac gmail.com

Adatkezelő: Kunfehértó Község Önkormányzata és Hivatala

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Kállay István rendszergazda
Telefonszáma: +36 77 507-105
kfto.rgazda kukac gmail.com

A weboldalunk címe: https://kunfeherto.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

A honlap látogatói a képeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. 

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Nem osztjuk meg az esetlegesen hozzánk kerülő felhasználói adatokat!

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

  • Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztrációt nem követelünk meg és nem használunk a hivatali környezetben és a honlapunkon.

 • Technikai adatok

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • Cookie-k (Sütik)
  • A sütik feladata
  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az <xy> weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Harmadik félnek személyes adatok átadása nem történik

 • Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézésre az ELÜGY, az EPAPÍR és a Webes Ügysegéd webszerveres felületet használhatják az ügyfelek, melyek adatkezelése nem nálunk folyik.

 • Általános adatkezelési irányelvek

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 • Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 • Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Személyes adatokat nem kezelünk. 

 • Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog

A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk, ha kéri.

Ha Ön, több mint egy másolatot kér, a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel, melynek mértékét az alábbiak szerint szabjuk meg:

A másolatkészítés díj a:

A4 lapméretben: 15 Ft + ÁFA/oldal A3 lapméretben 20 Ft + ÁFA/oldal

 • Helyesbítéshez illetve kiegészítéshez való joga

Az érintett kérheti a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A helyesbítésre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlanul kezelt személyes adatokat.

Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez illetve elfeledtetéshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog – – szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi – jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból – vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben törlési kérelem érkezik be hozzánk, első lépésként megvizsgáljuk, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében intézkedéseket tehetjük meg:

 • elkérhetjük az Ön és a Hivatal között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte),
 • elkérhetjük az Ön számára általunk kiállított irat azonosítószámát,
 • kérhetjük az Önről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (azonban nem kérhetünk azonosításként olyan plusz adatot, amelyet Önről nem tartunk nyilván).

Amennyiben eleget kell tennünk a törlési kérelemnek, úgy kötelesek vagyunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

A törlésről jegyzőkönyvet veszünk fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudjuk, kivéve a regisztráció megszüntetését. A jegyzőkönyvet a Hivatal képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a m unkaköri leírása nyomán jogosultsága van.

A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

 1. az érintett (azaz az Ön) nevét
 2. a törölt személyes adattípust
 3. a törlés időpontját.

Tájékoztatjuk a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Amennyiben hozzájáruláson alapul az adatkezelés, Ön jogosult hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az Ön személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Konkrét ügyintézés során minden ügytípus ( igazgatás, munkaügy, adó, stb) esetén az ügyintézőnél található és elolvasható adatvédelmi tájékoztatóban leírt adatkezelés folyik! 

 • Akismet anti-spam szolgáltatás

A weboldalon hozzászóló felhasználókról információt gyűjtünk, mivel az oldal az Akismet anti-spam szolgáltatását használja. A gyűjtött információ függ a beállításoktól is, általában a hozzászóló IP címét, felhasználói ügynökét, a hivatkozó és weboldal URL-t tartalmazza (más információval együtt, amelyet a felhasználó közvetlenül megad, mint név, felhasználónév, e-mail cím és maga a hozzászólás).

 • Photo Galery

Az Ön nevét, e-mail címét és IP-címét összegyűjtjük és tároljuk honlapunk adatbázisában, amikor megjegyzést fűzünk és / vagy megítéljük a képeket a weboldalunkon.

 • Really Simple SSL

A valóban egyszerű SSL és a valóban egyszerű SSL-kiegészítők nem dolgoznak fel semmilyen személyes azonosítható adatot, így a GDPR nem vonatkozik ezekre a bővítményekre vagy ezen bővítmények használatára a webhelyén. Megtalálható az adatvédelmi politika itt

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

A főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvé ny (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, adatvédelmi incidensek, adatfeldolgozók
  • Adatkezelés tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végezzük, hogy a GDPR-nak való megfelelést nyomon tudjuk követni, és igazolni tudjuk.

A felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről az alábbi nyilvántartásokat vezetjük:

 1. érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Hivatal által adott válaszok nyilvántartása;
 2. hatósági megkeresések és az arra a Hivatal által adott válaszok nyilvántartása;
 3. adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása;
 4. ügyfelek nyilvántartása;
 5. marketing célú megkeresések nyilvántartása;
 6. munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása;
 7. munkaerő – felvétel nyilvántartása;
 8. adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

A felelősségünkbe tartozóan végzett, a fentiekben meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásainkat az alábbi tartalommal vezetjük:

 1. a Hivatal neve és elérhetősége, valamint képviselőjének neve és elérhetősége;
 2. az adatkezelés céljai;
 3. az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 4. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
 5. adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
 6. ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 7. ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Adatfeldolgozóként nem végzünk tevékenységet, így adatfeldolgozói nyilvántartást nem vezetünk.

A nyilvántartásokat írásban vezetjük, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

 • Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak.

Adatvédelmi incidens esetén a GDPR előírásainak megfelelően eljárva, az adott incidens hatásait és kockázatait egy stáb segítségével kiértékeljük és a kiértékelés alapján tesszük meg az elhárításhoz, adott esetben hatósági bejelentéshez, illetve érintteti értesítéshez szükséges lépéseket.

Az adatvédelmi incidens kezeléséről külön belső incidenskezelési szabályzattal rendelkezünk.

 • Adatkezelők, adatfeldolgozók

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A Hivatal külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Hivatalunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Hivatal adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

A Hivatal ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataikat az alábbi szolgáltatókkal együtt kezeli, amelyek vagy adatkezelőként, vagy adatfeldolgozóként kezelik az érintettek személyes adatait az alábbi célokból, a Hivatallal között szerződések alapján:

Weboldal üzemeltetésével kapcsolatosan

Kállay István rendszergazda

e-mail: kfto.rgazda kukac gmail.com

Céges levelezőrendszer alkalmazást szolgáltató cég

Hivatalunk a céges Gmail szolgáltatást használja üzleti levelezésre. A levelezőrendszerben rögzített személyes adatokat a Google kezeli és tárolja, mint adatfeldolgozó. A Google G – Suite és a Google Cloud angol nyelvű adatkezelési tájékoztatója az alábbi link alatt érhető el:

https://cloud.google.com/security/gdpr/

Megfelelőségi tanúsítványokat lásd itt:

https://privacy.google.com/intl/hu ALL/businesses/compliance/#?modal ac

tive=none

Tárhely és levelezőrendszert szolgáltató cég

NLG-System Bt.

székhelye: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

Szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22. adószám: 21880106-2-13 cégjegyzékszám: 13-06-063659 email: info@nlgsys.net weboldal: https://nlgsys.net/

Az adatfeldolgozónak minősülő tárhely szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi link alatt érhető el:

https://nlgsys.net/wp-

content/uploads/2019/01/AdatkezelesiTaiekoztato 201805.pdf

A fenti adatfeldolgozó szolgáltatásait alapvetően a személyes adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásokra vesszük igénybe.

Térfigyelő kamerák

 

 • elhelyezkedése és képe​i:

 • A Polgármesteri Hivatal hátsó udvara

Időkép kamerák a https://kunfeherto.hu honlapon érhetőek el: